Finanse Wymiar sprawiedliwości

Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Około osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę także i dzisiaj, mnóstwo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy jest niesymetryczny – przeważająca ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są zazwyczaj niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami obarczona jest wyłącznie jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością określoną w umowie, na przykład co miesiąc, kwartał, 6 miesięcy lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest reguła, iż w przypadku braku wpłaty, np. przez okres 3 kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera niewielki ułamek z funduszu, jaki dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, stąd często właściciele polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków zgromadzonych dotychczas na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.